پروژه های منتخب
  • تونل نیایش
  • تونل نیایش
  • تونل نیایش
  • تونل نیایش
  • تونل نیایش
  • تونل نیایش

تونل نیایش

اين پروژه در بخش شمال غربي شهر تهران قرار گرفته است و دو بزرگراه صدر و نيايش را به يکديگر متصل مي‌نمايد. اين تونل در زمره مقاطع بسيار بزرگ روش NATM در جهان بشمار مي آيد. این تونل با طولي بيش از۵/۵ كيلومتر طولاني ترين تونل شهري در خاور ميانه بوده كه عرض مقطع تيپ آن در حدود ۲۰ متر است.