پروژه های منتخب
  • تونل حکیم
  • تونل حکیم
  • تونل حکیم
  • تونل حکیم
  • تونل حکیم
  • تونل حکیم
  • تونل حکیم

تونل حکیم

تونل دوقلوی حکیم در واقع ادامه بزرگراه حکیم است که در محل پارک جنگلی چیتگر به تونل تبدیل می شود. طول این دو تونل حدود ۲۰۴۸ متربا عرض دهانه داخلی ۱۸ متر و ارتفاع ۱۲/۶ متر می باشد. هدف اصلی این پروژه حفظ درختان در محدوده عبور از پارک جنگلی چیتگر است.
تونل حکیم به طول تقریبی دو کیلومتر شامل: تونل اصلی شمالی، تونل اصلی جنوبی، رمپ شرقی و رمپ غربی می باشد.