پروژه ها
مهمترین دستاورد‌ها در زمینه راه و راه آهن
پروژه توضیحات
مطالعات مهندسی و نظارت بر اجرای جاده های حومه سراب (2 مسیر، 18 کیلومتر)
مطالعات مهندسی و نظارت بر اجرای راه حومه ماکو (14 کیلومتر)
مطالعات مهندسی و نظارت بر اجرای راه حومه خوی (12 کیلومتر)
مطالعات مهندسی و نظارت بر اجرای بزرگراه نیایش- صدر در تهران (10 کیلومتر)
مطالعات مهندسی زیرگذر آرش – اسفندیار در تهران (2 کیلومتر)
مطالعات مهندسی ترافیک و کنترل کیفیت امیرکبیر در تهران (8 کیلومتر)
مطالعات مهندسی ترافیک و کنترل کیفیت بزرگراه حکیم در تهران (4 کیلومتر)
مطالعات اولیه آزادراه مرند- بازرگان (270 کیلومتر)