پروژه ها
مهمترین دستاورد‌ها در زمینه سیستم آببندی و عایق کاری

لیست پروژه های مهم آببندی و عایق کاری در زمینه گودبرداری

پروژه توضیحات
طراحي سيستم زهکشي و آببندي گودبرداري عميق مجتمع تجاري اميرکبير تهران ۱۳۸۹
طراحي سيستم زهکشي و آببندي گودبرداري عميق مجتمع تجاري مهستان متن آزمایشی
طراحي سيستم زهکشي و آببندي گودبرداري عميق مجتمع تجاري دلگشا متن آزمایشی
طراحي سيستم زهکشي و آببندي گودبرداري عميق مجتمع تجاري فیروزه شرق مشهد متن آزمایشی
طراحي سيستم زهکشي و آببندي گودبرداري عميق مجتمع تجاري پسیان تهران متن آزمایشی
طراحي سيستم زهکشي و آببندي گودبرداري عميق مجتمع تجاري نگین افقتهران متن آزمایشی
طراحي سيستم زهکشي و آببندي گودبرداري عميق مجتمع تجاري مارکت تهران متن آزمایشی

 

لیست پروژه های مهم آببندی و عایق کاری در زمینه تونل های شهری

پروژه توضیحات
طراحي سيستم زهکشي، آببندي و خط انتقال زهاب تونل اميرکبير تهران متن آزمایشی
طراحي سيستم زهکشي، آببندي و خط انتقال زهاب تونل نيايش تهران متن آزمایشی
طراحی سیستم زهکشی و آب بندی تونل حکیم و رمپ ها  متن آزمایشی

 

لیست پروژه های مهم آببندی و عایق کاری در زمینه مجتمع های صنعتی 

پروژه توضیحات
طراحی سیستم زهکشی سایت کارخانه فولاد هرمزگان متن آزمایشی
طراحی سیستم زهکشی سایت کارخانه آلومینیوم المهدی متن آزمایشی