پروژه های منتخب
  • خطوط لوله جمع‌آوری و حوضچه تسکین سیلاب چیتگر
  • خطوط لوله جمع‌آوری و حوضچه تسکین سیلاب چیتگر
  • خطوط لوله جمع‌آوری و حوضچه تسکین سیلاب چیتگر

خطوط لوله جمع‌آوری و حوضچه تسکین سیلاب چیتگر

حوضچه تسکین سیلاب چیتگر در جنوب دریاچه چیتگر (شهدای خلیج فارس) در شمال پارک چیتگر قرار گرفته و سیلاب ناحیه شامل غرب شهر تهران و حوضه‌هاي شهري مشرف به درياچه چيتگر را از طریق دو خط لوله بتنی (B1 و B2) دریافت و کنترل مینماید.
با توجه به حجم و دبی بالاي سيلاب و رواناب سطحي منتقل شده به خط انتقال B3 و از طرف ديگر ظرفيت محدود آبروها و مجاري انتقال و کانال‌هاي موجود در منطقه ۲۱ (حداکثر ظرفيت انتقال معادل ۱٫۵ مترمکعب بر ثانيه قبل از احداث کانال دستواره)، مخزن تسکين سيلاب در ورودی خط انتقال B3 به منظور تعدیل و تسکین دبی سیلابی ورودی به خط انتقال B3 احداث شده است.

این حوضچه در وسعتی بیش از ۵ هکتار احداث گردیده و عمق مفید و عملیاتی آن بالغ بر ۴٫۵ متر است. مساحت حوضچه در حداکثر تراز عملیاتی پیش‌بینی شده بالغ بر ۳٫۵ هکتار بوده و حجم آن در تراز سرریزی و در تراز حداکثر بهره‌برداری، به ترتیب، حدود ۹۶ و ۱۳۰ هزار مترمکعب می‌باشد. حداکثر دبی سیلاب ورودی به حوضچه با دوره برگشت های ۵۰ و ۱۰۰ ساله، به ترتیب، معادل ۴۴٫۶۶ و ۵۹٫۴۶ مترمکعب در ثانیه بوده که حجم متناظر سیلاب‌ها نیز بالغ بر، به ترتیب، ۱۸۴ و ۲۳۷ هزار مترمکعب می‌باشد. خروجی این حوضچه شامل یه سرریز اوجی آزاد به عرض ۱۰ متر و یک دریچه کوچک عمقی بوده که دبی اوج روندیابی شده سیلاب‌های ۵۰ و ۱۰۰ ساله را، به ترتیب، به ۱۱٫۶ و ۱۶٫۶ مترمکعب در ثانیه تسکین داده و به پایین‌دست منتقل می‌کند.

  • مشخصات خطوط لوله ورودی به حوضچه
خط لوله عبوری از غرب دریاچه چیتگر (B1) لوله بتنی با قطر ۲۴۰۰ میلیمتر
خط لوله عبوری از شرق دریاچه چیتگر (B2) لوله بتنی با قطر ۲۰۰۰ میلیمتر

 

  • مشخصات هندسی حوضچه تسکین سیلاب
حجم خاکبرداری ۲۲۰ هزار مترمکعب
 مساحت حوضچه در حداکثر تراز بهره‌برداری (۱۲۵۸ متر): ۳٫۵ هکتار
 عمق حوضچه در تراز سرریزی (۱۲۵۷ متر) : ۳٫۵ متر
 حداکثر عمق بهره‌برداری: ۴٫۵ متر
 حجم حوضچه در تراز سرریزی :  ۹۶۰۰۰ مترمکعب
حجم حوضچه در حداکثر تراز بهره‌برداری : ۱۲۹۵۰۰ مترمکعب

 

  • مشخصات هیدرولیکی حوضچه تسکین سیلاب
نوع سرریز خروجی اوجی آزاد
عرض سرریز ۱۰ متر
تراز تاج سرریز ۱۲۵۷ متر
حجم سیلاب ورودی ۵۰ ساله ۱۸۴۴۰۰ مترمکعب
حجم سیلاب ورودی ۱۰۰ ساله ۲۳۶۹۰۰ مترمکعب
دبی اوج سیلاب ورودی ۵۰ ساله ۴۴٫۶۶ مترمکعب در ثانیه
دبی اوج سیلاب ورودی ۱۰۰ساله ۵۹٫۴۶ مترمکعب در ثانیه