مدیران شرکتردیف

نام سمت درجه تحصیلی سابقه کاری (سال)

1

ذوالفقار خیروری رئیس هیات مدیره/مدیر بخش راه و راه آهن کارشناسی ارشد ۳۰

3

سید حسین یثربی مدیر عامل کارشناسی ارشد ۳۰

5

سید شهاب الدین یثربی عضو هیات مدیره/مدیر بخش تونل و فضاهای زیرزمینی/ مدیر امور تحقیق، توسعه و آموزش دکترا ۲۷

9

پدرام بحرینی عضو هیات مدیره/مدیر بخش ژئوتکنیک و زمین‌شناسی مهندسی کارشناسی ارشد ۲۱

ردیف

نام سمت درجه تحصیلی سابقه کاری (سال)

2

فرانک محمدی معاون مدیر عامل کارشناسی ۲۵
4 ابراهیم اصغری مدیرفنی بخش ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی دکترا ۲۵
6 رامین اسفندی مدیر بخش طرحهای زیربنایی کارشناسی ارشد ۲۱

7

علی اکبر گلشنی مدیر فنی بخش تونل و فضاهای زیرزمینی دکترا ۲۱

8

ناصر جداری صالح زاده مدیر امور سازه، ساختمان و معماری کارشناسی ارشد ۲۱

10

غلامرضا حاتمی مدیر امور مهندسی آب و محیط زیست کارشناسی ارشد ۲۱