خدمات
مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار، با بیش از ۴۰۰ نفر پرسنل، در پنج گروه اصلی خدمات مهندسی خود را ارائه می‌کند و تاکنون بیش از ۴۵۰ پروژه مهندسی را با موفقیت به اتمام رسانیده است. مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار با تکیه بر تجارب خوب و تلاش‌های بی وقفه خود، و همچنین استفاده از تجارب و یافته‌ها و خدمات شرکت‌های بزرگ در کشورهای توسعه یافته، راندمان و کارایی تیم پروژه‌ها و متخصصان خود را تقویت نموده است. استقرار امور تحقیق، توسعه و آموزش شرکت پژوهش عمران راهوار را در برداشتن گامهای محکم و مطمئن در راستای بهبود مستمر خدمات مهندسی در آینده مطمئنتر ساخته است