گواهینامه ها و عضویت ها

پژوهش عمران راهوار به صورت فعال در اکثر موسسات و انجمن‌های علمی حرفه ای ملی و بین المللی عضویت دارد:

 • انجمن مهندسین مشاور ایران
 • انجمن ژئوتکنیک ایران
 • انجمن بتن ایران
 • انجمن مکانیک سنگ ایران
 • انجمن زمین‌شناسی ایران
 • انجمن شرکت‌های ساختمانی و مهندسی صنعت نفت ایران
 • انجمن تونل ایران
 • انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
 • کمیته ملی سدهای بزرگ ایران – وزارت نیرو
 • انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
 • انجمن تونل‌سازی و فضاهای زیرزمینی ایران
 • انجمن زمین‌شناسی مهندسی ایران
 • انجمن مهندسی ژئوسنتتیک ایران